Portfolio photo of kitchen

   
Photo © 2004 L.Snyderman    
Previous image                                                          Next image